Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
810 MINSUM - Tổng nhỏ nhất 14 46 30.43%
811 INFINITY - Vô hạn 10 66 15.15%
812 POLE - Cột điện 39 96 40.63%
813 WRESTLING - Đấu vật 15 33 45.45%
814 POLE2 - Cột điện 2 38 134 28.36%
815 CONCOMP - Thành phần liên thông 12 65 18.46%