Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
810 MINSUM - Tổng nhỏ nhất 28 90 31.11%
811 INFINITY - Vô hạn 14 77 18.18%
812 POLE - Cột điện 47 183 25.68%
813 WRESTLING - Đấu vật 20 50 40.00%
814 POLE2 - Cột điện 2 45 172 26.16%
815 CONCOMP - Thành phần liên thông 15 83 18.07%