Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: Special Judge

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20
minsum1.inp minsum1.out
minsum2.inp minsum2.out
minsum3.inp minsum3.out
minsum4.inp minsum4.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20
minsum5.inp minsum5.out
minsum6.inp minsum6.out
minsum7.inp minsum7.out
minsum8.inp minsum8.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20
minsum9.inp minsum9.out
minsum10.inp minsum10.out
minsum11.inp minsum11.out
minsum12.inp minsum12.out

Subtask 4

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20
minsum13.inp minsum13.out
minsum14.inp minsum14.out
minsum15.inp minsum15.out
minsum16.inp minsum16.out

Subtask 5

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20
minsum17.inp minsum17.out
minsum18.inp minsum18.out
minsum19.inp minsum19.out
minsum20.inp minsum20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 493 K
chk.cpp 1019 B
data.yml 422 B
ex_minsum1.inp 29 B
ex_minsum1.out 16 B
minsum1.inp 17 B
minsum1.out 10 B
minsum10.inp 6 K
minsum10.out 2 K
minsum11.inp 3 K
minsum11.out 612 B
minsum12.inp 11 K
minsum12.out 2 K
minsum13.inp 26 K
minsum13.out 8 K
minsum14.inp 86 K
minsum14.out 17 K
minsum15.inp 74 K
minsum15.out 22 K
minsum16.inp 71 K
minsum16.out 26 K
minsum17.inp 242 K
minsum17.out 23 K
minsum18.inp 191 K
minsum18.out 17 K
minsum19.inp 82 K
minsum19.out 8 K
minsum2.inp 17 B
minsum2.out 9 B
minsum20.inp 85 K
minsum20.out 8 K
minsum3.inp 17 B
minsum3.out 10 B
minsum4.inp 17 B
minsum4.out 10 B
minsum5.inp 80 B
minsum5.out 51 B
minsum6.inp 81 B
minsum6.out 51 B
minsum7.inp 27 B
minsum7.out 18 B
minsum8.inp 153 B
minsum8.out 120 B
minsum9.inp 5 K
minsum9.out 1 K