Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#129472 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 65 ms 324 K C++ 11 (NOI) / 509 B 🐄 2024-01-31 4:15:02
#8131 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 73 ms 480 K C++ / 444 B Linh Trần 2020-08-15 10:00:00
#88604 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 77 ms 380 K C++ 17 / 803 B Quang Thành 2022-08-02 11:03:43
#55483 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 79 ms 388 K C++ 17 / 552 B Nguyễn Hải An 2021-11-05 8:45:00
#66343 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 81 ms 384 K C++ 17 / 630 B Phạm Nam Khánh 2021-12-25 8:40:00
#85174 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 85 ms 400 K C++ 11 / 2 K Hades 2022-06-07 11:48:30
#5935 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 88 ms 596 K C++ 14 / 668 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-04-18 8:08:56
#35295 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 91 ms 404 K C++ / 796 B Đặng Tiến Dũng 2021-04-19 8:44:20
#76865 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 92 ms 384 K C++ 17 / 539 B hihihi1 2022-03-09 0:21:59
#72017 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 99 ms 380 K C++ 14 / 821 B nguyen khac thu 2022-02-10 13:39:15
#37144 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 171 ms 364 K C++ 17 / 871 B Phan Quý Thịnh 2021-05-19 14:24:51
#66338 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 270 ms 480 K C++ 11 / 535 B minhminhit06 2021-12-25 4:08:19
#63803 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 439 ms 424 K C++ 17 / 1 K Hung Nguyen 2021-12-16 9:17:49
#85983 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 518 ms 384 K C++ 17 / 2 K hafo 2022-06-18 4:27:28


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: