Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
810 MINSUM - Tổng nhỏ nhất 28 90 31.11%
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0 3 0.00%