Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0 3 0.00%