Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
810 MINSUM - Tổng nhỏ nhất 14 46 30.43%
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0.00%