Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
801 DMT - Số DMT 79 374 21.12%
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 52 194 26.80%
814 POLE2 - Cột điện 2 38 134 28.36%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 25 128 19.53%
818 PEARL - Pha lê 26 126 20.63%
800 VLN - Vải Lục Ngạn 45 125 36.00%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 31 120 25.83%
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 36 114 31.58%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 38 101 37.62%
812 POLE - Cột điện 39 96 40.63%
803 FAIR - Hội chợ 32 80 40.00%
820 JUMP - Nhảy về đích 14 66 21.21%
811 INFINITY - Vô hạn 10 66 15.15%
815 CONCOMP - Thành phần liên thông 12 65 18.46%
810 MINSUM - Tổng nhỏ nhất 14 46 30.43%
813 WRESTLING - Đấu vật 15 33 45.45%
824 FLIRT - Thả thính 2 7 28.57%
825 BIRTHDAY - Sinh nhật 0 1 0.00%
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0.00%