Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
800 VLN - Vải Lục Ngạn 63 185 34.05%
801 DMT - Số DMT 160 720 22.22%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 28 130 21.54%
803 FAIR - Hội chợ 33 79 41.77%
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 31 85 36.47%