Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 36 114 31.58%
801 DMT - Số DMT 84 399 21.05%
803 FAIR - Hội chợ 37 86 43.02%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 28 135 20.74%
800 VLN - Vải Lục Ngạn 57 178 32.02%