Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
800 VLN - Vải Lục Ngạn 63 188 33.51%
801 DMT - Số DMT 91 428 21.26%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 28 144 19.44%
803 FAIR - Hội chợ 38 87 43.68%
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 36 126 28.57%