Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
800 VLN - Vải Lục Ngạn 34 94 36.17%
801 DMT - Số DMT 66 309 21.36%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 25 124 20.16%
803 FAIR - Hội chợ 23 50 46.00%
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 24 67 35.82%