Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
800 VLN - Vải Lục Ngạn 34 98 34.69%
801 DMT - Số DMT 71 336 21.13%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 25 124 20.16%
803 FAIR - Hội chợ 30 68 44.12%
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 29 82 35.37%