Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
801 DMT - Số DMT 79 374 21.12%
800 VLN - Vải Lục Ngạn 45 125 36.00%
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 36 114 31.58%
803 FAIR - Hội chợ 32 80 40.00%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 25 128 19.53%