Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
801 DMT - Số DMT 89 415 21.45%
800 VLN - Vải Lục Ngạn 63 187 33.69%
803 FAIR - Hội chợ 38 87 43.68%
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 36 126 28.57%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 28 136 20.59%