#820. JUMP - Nhảy về đích

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XⅤ (SƠN LA 2019)

Xét bảng hình chữ nhật kích thước m×n ô. Các hàng được đánh số từ 1 đến m từ trên xuống dưới, các cột được đánh số từ 1 đến n từ trái qua phải. Ô nằm trên hàng i và cột j được ghi một số nguyên không âm, ký hiệu C_{ij} . Ở góc trên trái bảng có một quân cờ. Ta phải chuyển quân cờ về ô dưới phải của bảng theo quy tắc sau:

 • Tại mỗi bước nhảy, chỉ được di chuyển sang phải trên cùng một hàng hoặc di chuyển xuống dưới theo cùng một cột;
 • Kích thước bước nhảy không được vượt quá số ghi trên ô có quân cờ hiện tại;
 • Chỉ được di chuyển trong phạm vi bảng đang xét;

Kích thước của bước nhảy từ ô (i,j) tới ô (u,v) được tính bằng giá trị u+v-i-j .

Yêu cầu: Cho dãy a_1,a_2,…,a_m, b_1,b_2,…,b_n và số nguyên dương k . Bảng C kích thước m×n được xác định với C_{ij}=1+[(a_i+b_j )\text{ mod }k]\ ∀i=1÷m; j=1÷n . Hãy tính số lượng cách di chuyển quân cờ từ ô trên trái (1,1) xuống ô dưới phải (m,n) .

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu chứa ba số nguyên dương m,n,k\ (m,n,k≤4.10^3)
 • Dòng thứ hai chứa m số nguyên a_1,a_2,a_3,…,a_m\ (0≤a_i≤10^9)
 • Dòng thứ ba chứa n số nguyên b_1,b_2,b_3,…,b_n\ (0≤b_i≤10^9)

Dữ liệu ra:

 • Ghi ra một số nguyên duy nhất là số cách di chuyển tìm được lấy theo module 10^9+7 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 2 1
3 4 11
2 5
Dữ liệu ra:
2

Giới hạn:

 • 15\% số test tương ứng 15\% số điểm có m,n≤10,k=1
 • 15\% số test khác tương ứng 15\% số điểm có m,n≤10^3,k=1
 • 20\% số test khác tương ứng 20\% số điểm có m,n≤10^3,k≤10
 • 20\% số test khác tương ứng 20\% số điểm có m,n≤10^3
 • 30\% số test còn lại tương ứng 30\% số điểm không có ràng buộc gì thêm