Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 15
jump1.inp jump1.out
jump2.inp jump2.out
jump3.inp jump3.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 15
jump4.inp jump4.out
jump5.inp jump5.out
jump6.inp jump6.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20
jump7.inp jump7.out
jump8.inp jump8.out
jump9.inp jump9.out
jump10.inp jump10.out

Subtask 4

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20
jump11.inp jump11.out
jump12.inp jump12.out
jump13.inp jump13.out
jump14.inp jump14.out

Subtask 5

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30
jump15.inp jump15.out
jump16.inp jump16.out
jump17.inp jump17.out
jump18.inp jump18.out
jump19.inp jump19.out
jump20.inp jump20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 212 K
data.yml 358 B
ex_jump1.inp 20 B
ex_jump1.out 1 B
ex_jump2.inp 20 B
ex_jump2.out 1 B
jump1.inp 44 B
jump1.out 4 B
jump10.inp 3 K
jump10.out 9 B
jump11.inp 16 K
jump11.out 9 B
jump12.inp 14 K
jump12.out 9 B
jump13.inp 14 K
jump13.out 9 B
jump14.inp 14 K
jump14.out 9 B
jump15.inp 51 K
jump15.out 9 B
jump16.inp 51 K
jump16.out 9 B
jump17.inp 64 K
jump17.out 9 B
jump18.inp 63 K
jump18.out 9 B
jump19.inp 40 K
jump19.out 9 B
jump2.inp 32 B
jump2.out 2 B
jump20.inp 75 K
jump20.out 9 B
jump3.inp 31 B
jump3.out 2 B
jump4.inp 4 K
jump4.out 8 B
jump5.inp 3 K
jump5.out 9 B
jump6.inp 4 K
jump6.out 9 B
jump7.inp 4 K
jump7.out 8 B
jump8.inp 4 K
jump8.out 9 B
jump9.inp 4 K
jump9.out 9 B