Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 52 177 29.38%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 31 120 25.83%
818 PEARL - Pha lê 20 101 19.80%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 33 96 34.38%
820 JUMP - Nhảy về đích 14 66 21.21%