Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 72 229 31.44%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 36 150 24.00%
818 PEARL - Pha lê 36 179 20.11%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 44 156 28.21%
820 JUMP - Nhảy về đích 25 169 14.79%