Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 53 179 29.61%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 34 129 26.36%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 32 127 25.20%
818 PEARL - Pha lê 22 103 21.36%
820 JUMP - Nhảy về đích 14 66 21.21%