Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 60 225 26.67%
818 PEARL - Pha lê 26 126 20.63%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 31 120 25.83%
820 JUMP - Nhảy về đích 21 120 17.50%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 41 111 36.94%