Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 62 230 26.96%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 32 121 26.45%
818 PEARL - Pha lê 29 140 20.71%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 41 111 36.94%
820 JUMP - Nhảy về đích 23 131 17.56%