Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 52 194 26.80%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 31 120 25.83%
818 PEARL - Pha lê 26 126 20.63%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 38 101 37.62%
820 JUMP - Nhảy về đích 14 66 21.21%