Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 62 230 26.96%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 32 121 26.45%
818 PEARL - Pha lê 32 150 21.33%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 43 117 36.75%
820 JUMP - Nhảy về đích 23 131 17.56%