Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 62 232 26.72%
820 JUMP - Nhảy về đích 23 131 17.56%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 44 119 36.97%
818 PEARL - Pha lê 32 173 18.50%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 32 121 26.45%