Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 75 246 30.49%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 36 154 23.38%
818 PEARL - Pha lê 51 214 23.83%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 53 185 28.65%
820 JUMP - Nhảy về đích 26 176 14.77%