Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
820 JUMP - Nhảy về đích 21 120 17.50%
818 PEARL - Pha lê 27 134 20.15%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 31 120 25.83%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 41 111 36.94%
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 61 229 26.64%