Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#6423 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 91 ms 2424 K C++ 14 / 4 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-04-28 12:05:35
#6548 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 92 ms 1088 K C++ 14 / 858 B Trùm CUỐI 2020-04-30 17:32:45
#76854 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 108 ms 1108 K C++ 17 / 842 B hihihi1 2022-03-09 0:16:31
#85751 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 127 ms 1980 K C++ 17 / 1 K HuangChảMực 2022-06-16 1:21:13
#111200 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 131 ms 1904 K C++ 11 (NOI) / 2 K Durex+_+ 2022-12-16 12:59:43
#80931 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 138 ms 1276 K C++ 17 / 819 B hungt58 2022-04-09 15:31:19
#118567 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 148 ms 896 K C++ 17 / 2 K mc_hyuse202 2023-02-07 15:46:27
#6414 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 150 ms 1664 K C++ 14 / 1 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-04-28 8:58:28
#86233 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 156 ms 2500 K C++ / 789 B Nghiêm Thanh Tùng 2022-06-21 14:53:27
#86030 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 167 ms 4684 K C++ 14 / 900 B always tle 2022-06-19 10:26:37
#69759 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 167 ms 2012 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-19 1:00:23
#80967 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 167 ms 2584 K C++ 17 / 789 B khanh 2022-04-10 4:15:57
#86146 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 170 ms 2504 K C++ 17 / 1 K meow 2022-06-20 15:05:16
#8856 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 173 ms 4640 K C++ 14 / 899 B Tạ Hoàng Quân 2020-09-29 2:17:06
#86179 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 175 ms 2424 K C++ 17 / 1 K K27TIN-NguyenTrongHiep 2022-06-21 2:10:44
#81087 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 177 ms 6620 K C++ 17 / 807 B Phạm Ngọc Khương 2022-04-10 15:02:42
#86157 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 178 ms 2504 K C++ 17 / 757 B HieuLe 2022-06-20 15:29:44
#60605 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 180 ms 4732 K C++ 14 / 954 B THD 2021-12-02 9:31:10
#89130 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 181 ms 2512 K C++ / 2 K nguyễn tuấn hưng 2022-08-15 4:14:30
#53420 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 182 ms 4316 K C++ 14 / 675 B Uah Hnaht 2021-10-27 1:02:51
#8917 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 197 ms 4336 K C++ 14 / 1 K Vô Danh 2020-09-30 9:39:00
#34069 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 201 ms 2524 K C++ 11 / 2 K Đặng Tiến Dũng 2021-04-10 8:27:25
#86171 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 202 ms 2424 K C++ / 1 K Nguyễn Thanh Tùng 2022-06-21 1:54:07
#90061 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 215 ms 4152 K C++ 11 (NOI) / 585 B Lê Quốc Khánh 2022-08-24 17:11:52
#90025 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 218 ms 4236 K C++ 11 / 786 B Nguyễn Quang Vinh 2022-08-24 14:20:15
#34436 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 219 ms 9152 K C++ 17 / 816 B IT_Charlottes 2021-04-14 2:02:34
#80997 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 221 ms 2556 K C++ / 1 K Đặng Vũ Lân 2022-04-10 8:55:14
#89945 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 222 ms 4268 K C++ 11 / 711 B Bùi Quang Nhựt 2022-08-24 6:36:17
#85019 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 230 ms 5336 K C++ 11 / 2 K Hades 2022-06-02 12:11:18
#81124 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 232 ms 2612 K C++ 17 / 1 K Trần Xuân Phúc 2022-04-10 18:22:06
#106598 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 235 ms 4244 K C++ / 760 B account109 2022-11-30 9:49:40
#80973 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 242 ms 9156 K C++ 17 / 639 B Mai Thu Trang 2022-04-10 4:35:01
#71913 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 243 ms 9156 K C++ 14 / 946 B nguyen khac thu 2022-02-10 13:20:01
#28003 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 254 ms 4464 K C++ / 761 B Nguyen Thai Hoang 2021-02-19 12:28:04
#53427 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 274 ms 8208 K C++ 17 / 510 B Nguyễn Vương Quang 2021-10-27 1:41:38
#81125 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 312 ms 8296 K C++ / 710 B Nguyễn Huy Hoàng 2022-04-10 18:30:11
#81092 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 349 ms 8796 K C++ / 2 K kcoten 2022-04-10 15:17:25
#81083 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 429 ms 16124 K C++ 17 / 913 B nger 2022-04-10 14:10:44
#85308 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 591 ms 26628 K C++ 11 (NOI) / 851 B Huỳnh Bảo Khang 2022-06-09 9:49:30
#80999 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 708 ms 27004 K C++ / 969 B hekey 2022-04-10 9:09:20
#85314 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 731 ms 21024 K C++ 17 / 1 K LOSER 2022-06-09 11:48:09
#31618 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 779 ms 4384 K C++ / 1 K Nguyễn Hải An 2021-03-18 14:34:11
#27267 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 2097 ms 50160 K Python 3 / 589 B Pham Buu 2021-02-04 1:32:16
#85302 #801. DMT - Số DMT Accepted 100 2492 ms 8324 K C++ 17 / 1007 B Lê Nguyễn Tuấn Khôi 2022-06-09 9:44:56


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: