Tên đăng nhập

ndan

Họ và tên

Nghiêm Đình An

Email

nghiemdinhanlop8a7ltk@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-26 16:13:44

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500