#1055. PINPOS - Đinh ghim

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PreVNOI IV (HẠ LONG 2014)

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
3 0 0 3 4 7 7 4
5 0 7 2 2 7 0 5
5 7 7 5 3 1 1 3
Dữ liệu ra:
4