Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#510 #1055. PINPOS - Đinh ghim Accepted 100 848 ms 372 K C++ 14 / 2 K Trùm CUỐI 2019-12-16 9:29:51
#72106 #1055. PINPOS - Đinh ghim Accepted 100 851 ms 468 K C++ 17 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:08:59
#9131 #1055. PINPOS - Đinh ghim Accepted 100 933 ms 292 K Pascal / 1 K Vô Danh 2020-10-05 2:09:36
#9245 #1055. PINPOS - Đinh ghim Accepted 100 972 ms 9724 K Pascal / 1 K Nguyễn Vương Quang 2020-10-06 8:23:54
#141593 #1055. PINPOS - Đinh ghim Accepted 100 1115 ms 460 K C++ 14 / 783 B always tle 2024-03-16 11:09:53
#78952 #1055. PINPOS - Đinh ghim Accepted 100 1123 ms 3424 K C++ 17 / 2 K 3WHO 2022-03-26 10:36:33
#79973 #1055. PINPOS - Đinh ghim Accepted 100 1124 ms 3416 K C++ / 2 K Không Tên Không Tuổi 2022-03-31 7:34:06
#141453 #1055. PINPOS - Đinh ghim Accepted 100 1125 ms 400 K C++ 17 / 1 K Nghiêm Đình An 2024-03-15 12:49:24
#91943 #1055. PINPOS - Đinh ghim Accepted 100 1132 ms 484 K C++ 17 / 793 B Mr No Name 2022-09-17 8:12:07
#141395 #1055. PINPOS - Đinh ghim Accepted 100 1138 ms 496 K C++ 17 (Clang) / 1 K dandelion 2024-03-15 10:01:08
#142005 #1055. PINPOS - Đinh ghim Accepted 100 1151 ms 564 K C++ 17 / 2 K Hao Nguyen Vo Thien 2024-03-19 13:15:54
#9228 #1055. PINPOS - Đinh ghim Accepted 100 1164 ms 488 K C++ 11 / 1 K Uah Hnaht 2020-10-06 5:00:07
#74848 #1055. PINPOS - Đinh ghim Accepted 100 1176 ms 480 K C++ 17 / 1 K lto5 2022-02-21 9:12:34
#79476 #1055. PINPOS - Đinh ghim Accepted 100 1217 ms 6748 K C++ / 2 K ThMinh 2022-03-29 10:20:18
#112947 #1055. PINPOS - Đinh ghim Accepted 100 1244 ms 9680 K C++ 17 (Clang) / 4 K dz2k4 2022-12-22 7:24:48
#74858 #1055. PINPOS - Đinh ghim Accepted 100 1268 ms 4212 K C++ / 1 K Wai 2022-02-21 10:44:35
#79181 #1055. PINPOS - Đinh ghim Accepted 100 1298 ms 3412 K C++ 14 / 2 K . 2022-03-28 1:43:45
#141597 #1055. PINPOS - Đinh ghim Accepted 100 3085 ms 508 K C++ 17 / 2 K Huỳnh Đăng Thức 2024-03-16 11:12:19
#8120 #1055. PINPOS - Đinh ghim Accepted 100 3807 ms 628 K C++ 17 / 10 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-08-07 17:46:13
#24326 #1055. PINPOS - Đinh ghim Accepted 100 6719 ms 356 K C++ 11 / 921 B anh khoa 2020-12-28 17:03:45
#79029 #1055. PINPOS - Đinh ghim Accepted 100 6788 ms 504 K C++ 11 / 925 B LAM DEP TRAI 2022-03-26 20:32:58
#91947 #1055. PINPOS - Đinh ghim Accepted 100 6798 ms 352 K C++ / 996 B trần phước hoàng 2022-09-17 8:41:02


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: