Tên đăng nhập

boy_ngu_dot

Họ và tên

.

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-04 14:29:33

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500