#219. EXPRESS - Biểu thức

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 100 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho n số nguyên dương a_i,i=1..n , bạn phải đặt giữa n số nguyên dương này 2 phép nhân và n-3 phép cộng sao cho kết quả biểu thức là lớn nhất.

Ví dụ: với n=5 và dãy a_i 4, 7, 1, 5, 3 thì bạn có thể có các biểu thức:

  • 4 + 7 \times 1 + 5 \times 3 ;
  • 4 \times 7 \times 1 + 5 + 3 .

Chú ý: Không được thay đổi thứ tự xuất hiện của a_i,i=1..n trong biểu thức thu được.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n\ (4≤n≤1000) ;
  • N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa số nguyên dương a_i\ (1≤a_i≤10000,i=1..n) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên dương duy nhất là giá trị lớn nhất của biểu thức thu được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5
4
7
1
5
3
Dữ liệu ra:
44
Giải thích:
  • Biểu thức thu được là: 4 \times 7 + 1 + 5\times3 .