Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#164329 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 12 ms 256 K Pascal / 1 K Hoang Gia Huy 2023-11-23 2:13:25
#82954 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 17 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2022-05-07 18:10:52
#72439 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 21 ms 256 K Pascal / 841 B BH 2022-02-10 22:18:41
#32101 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 22 ms 256 K C++ (NOI) / 1 K vuvanhung 2021-03-22 17:39:21
#23692 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 25 ms 348 K C++ 17 / 637 B Hoàng Minh Sơn 2020-12-21 3:19:13
#83931 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 25 ms 348 K C++ / 1 K Nguyễn Công 2022-05-15 5:22:29
#151492 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 25 ms 384 K C++ / 946 B Nguyễn Xuân Chung 2023-10-05 9:11:41
#151594 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 25 ms 380 K C++ 17 / 2 K Trần Đoàn Xuân Thành 2023-10-06 12:58:38
#23654 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 26 ms 340 K C++ 17 (Clang) / 637 B Nguyễn Bình An 2020-12-21 3:11:49
#123152 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 26 ms 360 K C++ / 657 B Bùi Quốc Huy 2023-02-28 11:11:38
#130181 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 26 ms 380 K C++ / 1 K yofwyst 2023-03-31 7:14:39
#22681 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 27 ms 356 K C++ 17 / 690 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-18 5:17:35
#23694 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 27 ms 352 K C++ / 639 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-12-21 3:19:26
#23604 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 27 ms 336 K C++ 17 / 639 B Đặng Thái Sơn 2020-12-21 3:05:28
#61555 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 27 ms 444 K C++ 17 (Clang) / 738 B trần minh hoàng 2021-12-08 3:55:52
#131705 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 27 ms 448 K C++ 14 / 2 K Shiryon 2023-04-08 4:06:59
#22678 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 28 ms 384 K C++ 17 / 709 B Trùm CUỐI 2020-12-18 3:45:27
#23711 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 28 ms 344 K C++ / 637 B Bùi Tâm Đan 2020-12-21 3:23:38
#140683 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 28 ms 360 K C++ 17 / 639 B Lucky 2023-06-18 10:03:55
#23549 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 29 ms 352 K C++ 17 / 657 B Tạ Thu Hà 2020-12-20 14:43:23
#58695 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 29 ms 360 K C++ / 542 B Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 2021-11-21 13:18:36
#103844 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 29 ms 388 K C++ 17 / 1 K Lê Tùng Lâm 2022-11-22 15:48:50
#130193 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 29 ms 356 K C++ / 1 K thái gia vỹ 2023-03-31 11:37:41
#23731 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 30 ms 384 K C++ / 639 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-12-21 3:30:24
#23649 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 30 ms 392 K C++ / 639 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-12-21 3:11:03
#78416 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 30 ms 344 K C++ 11 / 958 B Xuân 2022-03-22 12:11:57
#103838 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 30 ms 388 K C++ 17 / 555 B HieuLe 2022-11-22 15:40:10
#103788 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 30 ms 392 K C++ 17 / 848 B Meow 2022-11-22 15:01:46
#23691 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 31 ms 388 K C++ 17 / 639 B Trần Quang Huy 2020-12-21 3:18:56
#38756 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 31 ms 392 K C++ 17 / 1 K hello1234 2021-06-11 17:35:47
#101945 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 32 ms 384 K C++ 17 / 1 K Kripperz 2022-11-15 5:30:48
#103784 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 32 ms 388 K C++ 17 / 587 B Vũ Đức Huy 2022-11-22 14:55:36
#23611 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 33 ms 388 K C++ 17 / 637 B Trần Khánh Linh 2020-12-21 3:06:25
#60692 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 34 ms 360 K C++ 14 / 710 B DEATH 2021-12-02 14:37:17
#23696 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 35 ms 384 K C++ 17 / 637 B Bùi Hải Đăng 2020-12-21 3:19:47
#23609 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 35 ms 384 K C++ 17 / 637 B Nguyễn Huy Hùng 2020-12-21 3:06:13
#23621 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 35 ms 316 K C++ 17 / 641 B Chu Minh Quân 2020-12-21 3:07:11
#23000 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 35 ms 572 K C++ 17 / 648 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-18 13:27:06
#50180 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 36 ms 356 K C++ / 441 B Onii Chan 2021-10-06 13:33:12
#48588 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 36 ms 388 K C++ 14 / 634 B nguyen khac thu 2021-09-22 15:04:18
#23845 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 37 ms 388 K C++ 17 / 637 B Trần Trung Đức 2020-12-21 4:15:50
#71693 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 37 ms 356 K C++ / 631 B Không Tên Không Tuổi 2022-02-09 15:55:31
#44106 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 38 ms 380 K C++ 14 / 634 B hihihi1 2021-08-15 9:45:03
#45323 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 38 ms 344 K C++ 17 / 524 B Nguyễn Tiến Bách 2021-08-25 6:58:41
#103972 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 39 ms 388 K C++ 17 / 849 B NTT 2022-11-23 1:54:37
#89125 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 41 ms 376 K C++ 11 / 684 B Võ Trần Ngọc Vy 2022-08-15 3:35:14
#79814 #219. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 43 ms 348 K C++ / 621 B Đỗ Việt Cường 2022-03-30 11:37:40


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: