#438. DPRECCNT – Đếm hình vuông

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một bảng hình chữ nhật M×N ( M dòng, N cột), trên mỗi ô vuông của bảng ghi một trong hai số 0 hoặc 1 . Hãy đếm số hình vuông của bảng chỉ gồm các số 0 .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên dương M N cách nhau bởi một dấu cách.
  • M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một xâu ký tự độ dài N chỉ gồm các ký tự 0 hoặc 1.

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên duy nhất là số hình vuông của bảng chỉ gồm số 0 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2 3
000
001
Dữ liệu ra:
6
Giải thích:
  • 5 hình vuông kích thước 1×1 1 hình vuông kích thước 2×2

Giới hạn:

  • 1 ≤ N, M ≤ 1000 .