#434. DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Trong rạp chiếu phim có N ghế dành cho N vị khách. Mỗi người lần lượt vào rạp xem phim và phải ngồi vào đúng chỗ của mình (người vào thứ i phải ngồi ghế thứ i ). Tuy nhiên, có một ông khách VIP vào đầu tiên và được giành lấy một ghế bất kì. Mỗi người tiếp theo khi vào rạp thì ý thức hơn nên sẽ ngồi vào đúng chỗ (nếu ghế của họ chưa có người ngồi). Nhưng nếu chỗ của họ đã bị lấy mất thì họ được quyền chọn 1 ghế khác bất kì.

Ta biết C_{ij} là độ hài lòng của vị khách thứ i khi ngồi vào ghế thứ j . Hãy tính giá trị lớn nhất có thể của tổng độ hài lòng của N vị khách.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương N ;
  • N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa N số nguyên C_{i1}, C_{i2}, …, C_{iN} .

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên duy nhất là giá trị lớn nhất của tổng độ hài lòng có thể được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4
2 6 8 6 
5 0 6 7 
8 0 1 9 
2 7 2 4
Dữ liệu ra:
24
Giải thích:
  • Khách VIP (người thứ nhất) vào ghế số 2 , người thứ 2 vào ghế số 3 , người số 3 vào ghế số 1 , người thứ 4 vào ghế số 4 , tổng độ hài lòng là 6 + 6 + 8 + 4 = 24 .

Giới hạn:

  • 1 ≤ N ≤ 1000, | c_{ij} | ≤ 10^9 .