#1112. COLTREE - Màu của cây

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Bạn được cho trước một cây (đồ thị liên thông không chu trình) gồm N nút đã được tô màu. Mỗi màu được đại diện bởi một số nguyên thuộc khoảng \left[1,10^9\right] . Hãy tìm số lượng màu phân biệt trong cây con gốc S ?

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa ba số nguyên N \left(1 ≤ N ≤ 10^5\right) là số nút trên cây, M \left(1 ≤ M ≤ 10^5\right) là số lượng truy vấn và R \left(1 ≤ R ≤ N\right) là gốc của cây.
  • Trong N - 1 dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số nguyên phân biệt miêu tả một cạnh trên cây.
  • N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa một số nguyên thuộc khoảng \left[1,10^9\right] là màu của nút thứ i .
  • M dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa một số nguyên là đỉnh tương ứng với truy vấn thứ i . Các số trong dữ liệu đầu vào được viết cách nhau ít nhất một khoảng trắng.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra M dòng, dòng thứ i chứa một số nguyên là kết quả tương ứng với truy vấn thứ i .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4 2 1
1 2
2 4
2 3
10
20
20
30
1
2
Dữ liệu ra:
3
2

Giới hạn:

  • 20\% số điểm có 1 ≤ N, M ≤ 1000 .
  • 80\% số điểm không có ràng buộc gì thêm