Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1036 RUNNING - Chạy bộ 12 26 46.15%
1037 PERMN - Bao nhiêu số 18 46 39.13%
1038 BRIDGE - Xây cầu 11 25 44.00%
1039 BPN - Các cặp số đẹp 3 3 100.00%
1040 EXIT - Tìm cửa thoát 5 17 29.41%
1041 VOL - Xếp Cột trụ 25 45 55.56%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 46 153 30.07%
1043 MOUNTAIN - Dồn đống 8 27 29.63%
1044 COMMUTE - Hàm giao hoán 3 4 75.00%
1102 NPAIRS 5 7 71.43%
1103 TABLE 11 24 45.83%
1104 KSTR 10 23 43.48%
1108 LPAIR - Nối điểm 7 10 70.00%
1109 ABCAIR - Xử lý yêu cầu 8 15 53.33%
1110 LCM - Bội chung nhỏ nhất 17 69 24.64%
1111 MEDSUM - Tổng trung vị 20 94 21.28%
1112 COLTREE - Màu của cây 21 74 28.38%
1113 NECKLACE - Dây chuyền 5 8 62.50%
1114 DIAGONAL - Trội chéo 7 13 53.85%
1115 KGCD - Ước chung lớn nhất 20 49 40.82%
1116 PROD 6 19 31.58%
1117 MATRIXSEARCH 18 56 32.14%
1118 LOTTERY - Xổ số 13 36 36.11%