#1115. KGCD - Ước chung lớn nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: VOI Training Camp 3H Task ACM

Cho n số nguyên dương a_1,a_2,…,a_n và số nguyên dương k .

Yêu cầu: Tìm k phần tử trong n số nguyên dương đã cho sao ước chung lớn nhất của k phần tử được chọn là lớn nhất.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n\ (1≤n≤10^6) k\ (2≤k≤\min⁡(n,10^5))
  • Dòng tiếp theo chứa n số nguyên dương a_1,a_2,…,a_n\ (1≤a_i≤10^6,1≤i≤n)

Các số trên một dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là ước chung lớn nhất tìm được

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
6 3 
6 9 8 10 15 3
Dữ liệu ra:
3
Giới hạn:
  • Chọn 3 số 15, 9, 6 có ƯCLN bằng 3