#1040. EXIT - Tìm cửa thoát

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: VOI Training Camp 3H (Ngày 01/11/2016 Am)

Một mê cung có dạng một cây nhị phân đầy đủ có độ sâu h . Các nút của cây được đánh số theo qui tắc:

 • Gốc của cây được đánh số 1
 • Với một nút trong i \left(i≤2^{h-1}-1\right) thì con trái của nó được đánh số là 2i và con phải của nó được đánh số là 2i+1 (độ sâu của một nút được định nghĩa bằng 1 nếu là nút gốc và bằng 1+ độ sâu của nút cha với các nút khác. Với cách đánh số trên, các nút lá luôn ở độ sâu h và có số hiệu từ 2^{h-1} đến 2^h-1 ) Trong mê cung có duy nhất một nút lá có cửa thoát. Nhiệm vụ của bạn là phải tìm cửa thoát dựa theo thông tin trả về của q lần khảo sát: Thông tin mỗi lần khảo sát có dạng:
  • 1 . Cửa thoát nằm trên lá với tổ tiên ở độ sâu i có số hiệu từ L đến R hoặc
  • 2 . Cửa thoát không nằm trên các lá với tổ tiên ở độ sâu i có số hiệu từ L đến R Hỏi rằng với các thông tin trên có xác định được số hiệu nút lá có cửa thoát hay không?

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu tiên ghi hai số nguyên dương h,q \left(1≤h≤50,0≤q≤10^5\right)
 • q dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi năm số i,L,R,ans \left(1≤i≤h,2^{i-1}≤L≤R≤2^i-1, ans∈{0,1}\right) thể hiện thông tin của một khảo sát với ans=1 nếu thuộc dạng 1 ans=0 nếu thuộc dạng 2

Dữ liệu ra:

 • Nếu dữ liệu khảo sát mâu thuẫn ghi "No" (không nháy kép)
 • Nêu có nhiều lá thỏa mãn thì ghi "Multi" (không có nháy kép)
 • Nếu có duy nhất một lá thỏa mãn ghi số hiệu của lá này

Ví dụ:

Hình minh họa
Dữ liệu vào:
4 3
4 10 14 1
3 6 6 0
2 3 3 1
Dữ liệu ra:
14