#1039. BPN - Các cặp số đẹp

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: VOI Training Camp 3H (Ngày 01/11/2016 Am)

Dãy các cặp số nguyên \left(a_1,b_1 \right) , \left(a_2,b_2\right) , …, \left(a_k,b_k\right) được gọi là đẹp nếu như thỏa mã hai điều kiện dưới đây:

  • 1≤a_1≤b_1≤a_2≤b_2≤⋯≤a_k≤b_k≤n với n là một số cho trước
  • Tất cả các số b_1-a_1,b_2-a_2,…,b_k-a_k là khác nhau

Cho số nguyên dương n , hãy đếm số lượng dãy cặp đẹp độ dài k . Vì con số này có thể rất lớn nên bạn chỉ cần lấy phần dư của nó khi chia cho 10^9+7 (1000000007)

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên T \left(1≤T≤2.10^5\right) là số lượng bộ dữ liệu.
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số nguyên dương n,k \left(1≤k≤n≤1000\right) là một bộ dữ liệu.

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi bộ dữ liệu, in ra kết quả tìm được tương ứng.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
6
1 1
2 1
2 2
3 1
3 2
3 3
Dữ liệu ra:
1
3
0
6
2
0