Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
bpn_1.inp bpn_1.out
bpn_2.inp bpn_2.out
bpn_3.inp bpn_3.out
bpn_4.inp bpn_4.out
bpn_5.inp bpn_5.out
bpn_6.inp bpn_6.out
bpn_7.inp bpn_7.out
bpn_8.inp bpn_8.out
bpn_9.inp bpn_9.out
bpn_10.inp bpn_10.out
bpn_11.inp bpn_11.out
bpn_12.inp bpn_12.out
bpn_13.inp bpn_13.out
bpn_14.inp bpn_14.out
bpn_15.inp bpn_15.out
bpn_16.inp bpn_16.out
bpn_17.inp bpn_17.out
bpn_18.inp bpn_18.out
bpn_19.inp bpn_19.out
bpn_20.inp bpn_20.out
bpn_21.inp bpn_21.out
bpn_22.inp bpn_22.out
bpn_23.inp bpn_23.out
bpn_24.inp bpn_24.out
bpn_25.inp bpn_25.out
bpn_26.inp bpn_26.out
bpn_27.inp bpn_27.out
bpn_28.inp bpn_28.out
bpn_29.inp bpn_29.out
bpn_30.inp bpn_30.out
bpn_31.inp bpn_31.out
bpn_32.inp bpn_32.out
bpn_33.inp bpn_33.out
bpn_34.inp bpn_34.out
bpn_35.inp bpn_35.out
bpn_36.inp bpn_36.out
bpn_37.inp bpn_37.out
bpn_38.inp bpn_38.out
bpn_39.inp bpn_39.out
bpn_40.inp bpn_40.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 12 M
bpn_1.inp 22 B
bpn_1.out 13 B
bpn_10.inp 54 B
bpn_10.out 40 B
bpn_11.inp 34 B
bpn_11.out 27 B
bpn_12.inp 22 B
bpn_12.out 17 B
bpn_13.inp 57 B
bpn_13.out 53 B
bpn_14.inp 15 B
bpn_14.out 13 B
bpn_15.inp 46 B
bpn_15.out 39 B
bpn_16.inp 33 B
bpn_16.out 28 B
bpn_17.inp 65 B
bpn_17.out 61 B
bpn_18.inp 59 B
bpn_18.out 51 B
bpn_19.inp 40 B
bpn_19.out 29 B
bpn_2.inp 34 B
bpn_2.out 27 B
bpn_20.inp 65 B
bpn_20.out 56 B
bpn_21.inp 658 K
bpn_21.out 689 K
bpn_22.inp 650 K
bpn_22.out 680 K
bpn_23.inp 1 M
bpn_23.out 1 M
bpn_24.inp 956 K
bpn_24.out 1001 K
bpn_25.inp 216 K
bpn_25.out 225 K
bpn_26.inp 868 K
bpn_26.out 909 K
bpn_27.inp 1 M
bpn_27.out 1 M
bpn_28.inp 1 M
bpn_28.out 1 M
bpn_29.inp 206 K
bpn_29.out 214 K
bpn_3.inp 15 B
bpn_3.out 11 B
bpn_30.inp 1 M
bpn_30.out 1 M
bpn_31.inp 1 M
bpn_31.out 1 M
bpn_32.inp 1 M
bpn_32.out 1 M
bpn_33.inp 1 M
bpn_33.out 1 M
bpn_34.inp 491 B
bpn_34.out 543 B
bpn_35.inp 243 K
bpn_35.out 255 K
bpn_36.inp 1 M
bpn_36.out 1 M
bpn_37.inp 1 M
bpn_37.out 1 M
bpn_38.inp 455 K
bpn_38.out 476 K
bpn_39.inp 1 M
bpn_39.out 1 M
bpn_4.inp 65 B
bpn_4.out 60 B
bpn_40.inp 198 K
bpn_40.out 207 K
bpn_5.inp 48 B
bpn_5.out 36 B
bpn_6.inp 33 B
bpn_6.out 27 B
bpn_7.inp 48 B
bpn_7.out 35 B
bpn_8.inp 65 B
bpn_8.out 58 B
bpn_9.inp 29 B
bpn_9.out 18 B
data.yml 249 B
ex_bpn_1.inp 31 B
ex_bpn_1.out 16 B
problem.conf 193 B