#1117. MATRIXSEARCH

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 750 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: VOI Training Camp 3H Task ACM

Cho ma trận (a_{ij}) n dòng, m cột. Các dòng đánh số từ 1 đến n , các cột đánh số từ 1 đến m . Ma trận có điểm đặc biệt:

 • Các phần tử trên một dòng là tăng dần
 • Các phần tử trên một cột là tăng dần

q truy vấn dạng như sau:

 • 1\ x : Cho biết trong ma trận có phần tử a_{ij}=x hay không?
 • 2\ r\ c\ y : tăng tất cả các phần tử của ma trận con có đỉnh trái trên là (r,c) thêm y đơn vị

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n,m\ (1≤n,m≤1000)
 • n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa m số nguyên dương a_{ij} (1≤a_{ij}≤10^9)
 • Dòng tiếp theo chứa số nguyên dương q\ (1≤q≤20000)
 • q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một truy vấn dạng:
  • 1\ x\ (1≤x≤2.10^9)
  • 2\ r\ c\ y\ (1≤r≤n,1≤c≤m,1≤y≤50000)
Dữ liệu ra:
 • Ghi ra nhiều dòng, mỗi dòng theo thứ tự là câu trả lời cho truy vấn loại 1 . Ghi Y nếu có phần tử x , ngược lại ghi N.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 4
11 13 14 17
13 15 19 21
18 20 23 42
9
1 42
1 27
2 2 2 4
1 27
2 1 3 7
1 20
1 32
1 19
1 42
Dữ liệu ra:
Y
N
Y
N
Y
Y
N