#1110. LCM - Bội chung nhỏ nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho dãy số nguyên dương a_1,a_2,…,a_n . Một dãy con gồm các phần tử liên tiếp của dãy trên được gọi là tốt nếu như số lượng phần tử lớn hơn 1 và bội chung nhỏ nhất của tất cả các số trong dãy này đúng bằng tích của chúng.

Yêu cầu: Hãy tìm dãy tốt có độ dài lớn nhất

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên T là số lượng bộ dữ liệu \left(1≤T≤50\right) .
  • Mỗi bộ dữ liệu được mô tả bằng hai dòng, dòng đầu tiên ghi số nguyên dương n , dòng thứ hai ghi n số nguyên a_1,a_2,…,a_n

Dữ liệu ra:

  • In ra T dòng là kết quả của mỗi bộ dữ liệu - độ dài lớn nhất của dãy con tốt. Nếu như không có dãy con tốt thì in ra -1

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
2
7 2
4
2 2 3 4
3
2 2 4
Dữ liệu ra:
2
2
-1

Giới hạn:

  • Subtask # 1 : 20\% số điểm có n≤5000,1≤a_i≤10
  • Subtask # 2 : 40\% số điểm có n≤5000,1≤a_i≤10^6
  • Subtask # 3 : 40\% số điểm có n≤10^5,1≤a_i≤10^6