Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 46 132 34.85%