Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 28 86 32.56%