Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 29 140 20.71%
673 CPREFIX 12 19 63.16%
680 SUBSTR – Khớp xâu 47 119 39.50%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 12 18 66.67%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 9 50 18.00%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 31 168 18.45%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 23 66 34.85%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 1 15 6.67%