Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 32 145 22.07%
673 CPREFIX 12 19 63.16%
680 SUBSTR – Khớp xâu 51 142 35.92%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 13 20 65.00%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 9 50 18.00%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 31 168 18.45%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 28 85 32.94%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 1 15 6.67%