Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 43 165 26.06%
673 CPREFIX 12 19 63.16%
680 SUBSTR – Khớp xâu 79 249 31.73%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 13 20 65.00%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 16 105 15.24%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 39 196 19.90%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 39 121 32.23%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 7 28 25.00%