Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
680 SUBSTR – Khớp xâu 68 231 29.44%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 15 95 15.79%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 19 72 26.39%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 44 184 23.91%