Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
680 SUBSTR – Khớp xâu 88 273 32.23%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 14 22 63.64%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 23 114 20.18%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 47 217 21.66%