#683. SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 50 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Xâu a được gọi là tiền tố của xâu b nếu xâu a trùng với phần đầu của xâu b . Ví dụ pre là tiền tố của prefix.

Xâu a được gọi là hậu tố của xâu b nếu xâu a trùng với phần cuối của xâu b . Ví dụ fix là hậu tố của suffix.

Cho hai xâu a b chỉ gồm các ký tự Latinh thường. Hãy tìm xâu c có độ dài ngắn nhất sao cho a là tiền tố của c b là hậu tố của c .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa xâu a ;
  • Dòng sau chứa xâu b .

Dữ liệu ra:

  • Xâu c tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
abca
cab
Dữ liệu ra:
abcab

Giới hạn:

  • 1 ≤ |a|,|b| ≤ 10^5 .