Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
366 NEWYEAR - Chúc Tết 74 152 48.68%
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 49 175 28.00%
680 SUBSTR – Khớp xâu 88 273 32.23%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 23 114 20.18%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 48 251 19.12%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 46 153 30.07%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 12 36 33.33%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 37 97 38.14%