Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
366 NEWYEAR - Chúc Tết 66 141 46.81%
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 32 145 22.07%
680 SUBSTR – Khớp xâu 51 134 38.06%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 9 50 18.00%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 31 168 18.45%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 28 85 32.94%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 1 15 6.67%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 31 61 50.82%