Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
366 NEWYEAR - Chúc Tết 72 150 48.00%
680 SUBSTR – Khớp xâu 86 261 32.95%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 19 110 17.27%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 44 203 21.67%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 33 65 50.77%