Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1203 CUTLINE - Cắt hàng 31 61 50.82%