Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1203 CUTLINE - Cắt hàng 37 97 38.14%