Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1080 SPSEQ - Chia dãy 19 38 50.00%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 37 97 38.14%