Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1203 CUTLINE - Cắt hàng 37 97 38.14%
1080 SPSEQ - Chia dãy 22 43 51.16%