Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1080 SPSEQ - Chia dãy 19 37 51.35%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 36 68 52.94%