Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1203 CUTLINE - Cắt hàng 31 61 50.82%
1080 SPSEQ - Chia dãy 39 69 56.52%